Voor haar stage van de MBO opleiding Marketing en communicatie aan het Mondriaan college interviewt Gwen Bakker (16 jaar) Ben, Partner van Urban Sync (en stiefvader van Gwen) over zijn werk in het Havenkwartier in Rijswijk.  Dit interview leverde leuke en goede inzichten op. En een hele persoonlijke aanpak van gebiedsontwikkeling: de B.E.N.-methode. Geïnteresseerd? Let’s go!    

Gwen: Ben, wat is het project Rijswijk Havenkwartier?  

Ben: Het havenkwartier is een project waarbij een oud havengebied aan de Vliet op de rand van de Plaspoelpolder wordt omgebouwd van een werkterrein naar een gemengd woon/werk terrein. Het is dus de bedoeling dat er 2.500 woningen worden gebouwd. Het is naast de Rijswijk Buiten, de Bogaard en het Kesslerpark één van de vier grote gebiedsontwikkelingen in Rijswijk.  Het project Havenkwartier is in een stroomversnelling gekomen na het vaststellen van het Ontwikkelkader in het voorjaar van 2021. Om de afstemming tussen de gemeente en de ontwikkelaars beter te laten verlopen is er een procesmanager aangesteld als ‘oliemannetje’.    

Gwen: wat is jouw rol in dit project? 

Ben: Ik ben namens Urban Sync ingehuurd als het ‘oliemannetje’ in dit hele gebeuren. Mijn taak als procesmanager is dat ik in het Havenkwartier de gemeente en ontwikkelaars op een lijn breng. Zowel overheid als marktpartijen hebben elkaar nodig om van het Havenkwartier een succes te maken als het gaat om de maatschappelijke impact, toevoegen van woningen, duurzaamheid en een goede participatie met de zittende stakeholders en de toekomstige bewoners.   

Gwen: Wat is de rol van gezonde gebiedsontwikkeling in dit project?  

Voor het project hebben de betrokken partijen een Ontwikkelkader gemaakt, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Ben vindt dit nog vrij traditioneel opgezet als het gaat om gezonde gebiedsontwikkeling. Het zijn vooral de harde normen op het gebied van geluid, lucht, energie en mobiliteit die in de plannen worden gewogen. Eigenlijk moet dit project nog echt een boost krijgen als het gaat om de softe waarden, maar dat ligt eigenlijk aan de medewerking van de ontwikkelaars die aan dit project meedoen.    

Gwen: welke methode gebruik je bij een project zoals deze?  

Ben gebruikt zoals hij dat zegt de ‘B.E.N methode’. Dit houdt in dat je een bepaald stappenplan afloopt in de gebiedsontwikkeling.   Stap 1: Concept met Betrokken Partijen: de eerste stap is dat je met alle Betrokken stakeholders uit het gebied tot een plan komt, bijvoorbeeld een Ontwikkelkader.   Stap 2: Bestuurlijke vaststelling: de tweede stap is vaststelling van de kaders. Dit is dat ook gelijk de leidraad om private partijen als ontwikkelaars met plannen te laten komen.   Stap 3: Participatie op basis van plannen; Nadat de kaders op hoofdlijnen zijn vastgesteld organiseren partijen een participatieproces om te komen tot gedragen bestemmingsplannen en uitganspunten voor anterieure overeenkomsten.   Op basis hiervan kunnen de ontwikkelaars hun plannen verder uitwerken en overgaan tot het aanvragen van een omgevingsvergunning waarnaar er gebouwd kan worden.    Het Havenkwartier project is volgens Ben pas echt een succes als alle partijen tevreden zijn en het idee hebben dat ze gehoord zijn en dat ze zich herkennen in het eindresultaat.