In 2020 is het MengelMoestuin project gestart door Groene Matties in het kader van de Regiodeal. Dit is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Den Haag en het Rijk met als doel om de leefbaarheid van Den Haag Zuid West te vergroten. Hiervoor werd in totaal 15 miljoen euro beschikbaar gesteld.  

Het doel van de MengelMoestuin is om een buurtmoestuin en groene community te starten en bestendigen die als voorbeeld en katalysator kan dienen voor stadslandbouwprojecten elders in Den Haag Zuid-West. Nu, drie jaar later, gaat Urban Sync in opdracht van Staedion en samen met andere partners zoals Fonds1818 en de gemeente Den Haag verder met het nastreven van dit doel. De focus ligt daarbij dit jaar op het verder bestendigen van de groene community en te onderzoeken hoe de maatschappelijke veerkracht van de leden vergroot kan worden door middel van de tuin.  

Bron: https://groenematties.nl/nieuws/selcan-en-yeter-kunnen-passie-voor-groen-kwijt-in-mengelmoestuin/ 

Om dit te bewerkstelligen organiseren we dit jaar verscheidene activiteiten in de moestuin. Te beginnen met het Lentefeest op 21 juni. Op die dag werd ook de Gulden Klinker toegekend aan de MengelMoestuin en ingestraat door de Gemeente Den Haag. Er zijn ook plannen om een buurtcamping te organiseren en later dit jaar zal het moestuinseizoen feestelijk worden afgesloten. Deze activiteiten hebben als doel om omwonenden met elkaar en met de plek te verbinden. Door ontmoeting te bevorderen en bijvoorbeeld samen te koken uit eigen moestuin ontstaat er binding met de plek en meer sociale cohesie onder bewoners. 

Fotograaf: Manon Tiessink 

Daarnaast gaan we analyseren hoe we de waarde die bewoners en vrijwilligers aan de Mengelmoestuin toevoegen zichtbaar kunnen maken. Wat kan hier tegenover komen te staan? Zijn er baan- en ontwikkelkansen die hieruit kunnen voortvloeien? Om erachter te komen hoe de maatschappelijke veerkracht van leden verder versterkt kan wordt er momenteel een rapport geschreven over baan- en ontwikkelkansen die stadslandbouwprojecten met zich mee brengen. Hiervoor wordt niet alleen naar het MengelMoestuin project gekeken, maar worden ook vergelijkbare projecten elders gebruikt als voorbeelden van hoe een gemeenschaps (moes)tuin de brede welvaart van gebruikers kan vergroten. 

Fotograaf: Manon Tiessink 

Deze veerkracht is daarnaast ook belangrijk omdat het project op den duur verplaatst zal moeten worden vanwege ontwikkelplannen in het gebied. Het idee is dat het project en de gemeenschap eromheen met deze verplaatsing mee kunnen bewegen en het project elders kunnen gaan voortzetten.  

Fotograaf: Bart van Vliet Bron: https://www.ad.nl/den-haag/zuidwest-weg-van-nieuwe-moestuin-een-plek-om-elkaar-te-ontmoeten~ab04b75e/ 

Bron: https://pressart.nl/de-mengelmoestuin/ 

Fotograaf: Manon Tiessink 

Luchthaven Schiphol in Amsterdam is net een stad op zichzelf. Urban Sync heeft voor Schiphol Group een aanpak ontwikkeld voor het ophalen van gebruikerswensen ten behoeve van het verbeteren van 130 rustruimtes van o.a. beveiligers, schoonmaakpersoneel en bagageafhandelaren, verdeeld over heel Schiphol. Het opzetten en testen van deze aanpak gebeurde tussen oktober 2022 en mei 2023.  

In 2022 haalden de rustruimten van Schiphol het landelijke nieuws. Helaas bleken deze ondermaats te zijn. Zo schreef een nieuwssite: “En zo fris en fruitig als de reizigerslounges zijn, zo armoedig zijn de rustruimtes voor het beveiligingspersoneel”. Via de vakbonden CNV en FNV heeft het beveiligingspersoneel laten weten aan Schiphol dat ze nog niet te spreken zijn over de kwaliteit van hun lounges. Schiphol gaf aan de kritiek te herkennen en is nu volop bezig met de rustruimten. Als voorwaarde bij de verbouwing van de rustruimten stellen CNV en FNV dat gebruikers worden betrokken bij de nieuwe inrichting van hun ruimtes.  

Stap 1: Verkennen van de opdracht 

Urban Sync is gevraagd om met Schiphol Group en architect Urbaneberry een toolbox te ontwikkelen die kan helpen bij een snelle verbouwing van alle rustruimten. Deze toolbox moet bestaan uit inrichtingselementen die aansluiten bij de wensen en behoeftes van de gebruikers. Tijdens meerdere locatiebezoeken voerde Urban Sync gesprekken met gebruikers om die wensen en behoeften te ontdekken. Architectenbureau Urbanberry werkte deze informatie verder uit.  

Stap 2: Opzetten van de pilots 

Met Urban Sync in de lead zijn twee pilots uitgezet. In de eerste pilot maakten gebruikers in een mock-up ruimte kennis met de inrichtingselementen uit de toolbox. In de tweede pilot vroegen we gebruikers van 6 rustruimtes om hun input bij het inrichten van hun rustruimte.  

Stap 3: Uitvoering pilots 

In de mock-up ruimte keken we met gebruikers vanuit een human-centered design perspectief naar hoe de ontwikkelde toolbox aansluit bij hun behoeften. Al het meubilair en materiaal is door gebruikers in een lunch-setting onder de loep genomen. Het kan er mooi uitzien op papier, maar sluit het daadwerkelijk aan bij hoe het straks gebruikt gaat worden?   

Voor zes pilotruimtes is met beveiligers, bagage-afhandelaars en schoonmakers geëxperimenteerd met de participatiemethodiek. In online vragenlijsten gaven ze aan welk meubilair de voorkeur had, welke kleursamenstelling, en welke apparaten meer behoefte bestond.  

Stap 4: Overdracht & implementatie aanbevelingen 

Dankzij de pilots kon Schiphol op kleine schaal leren hoe ze eindgebruikers het beste kunnen betrekken bij de vernieuwing van de rustruimtes. De bevindingen van de pilots zijn gerapporteerd in verslagen met daarin heldere aanbevelingen en vervolgstappen. De aanpak wordt na de overdacht opgeschaald en uitgerold over de 130 rustruimten verspreid over Schiphol, zodat gebruikers snel pauze kunnen houden in een ruimte die ze verdienen.  

 

Locatie: Schiphol Trade Park, Haarlemmermeer
Opdrachtgever: Schiphol Area Development company (SADC)
Looptijd: sinds juli 2022 tot heden

Ambitie: het meest gezonde bedrijventerrein van Europa worden 

Schiphol Trade Park, een bedrijventerrein in Hoofddorp, heeft als ambitie om het meest gezonde bedrijventerrein van Europa te worden. Daarvoor is een doordachte strategie benodigd waarbij de Schiphol Area Development Company (SADC) de stakeholders betrekt vanaf de planvorming en ook samenwerkt gedurende het proces daarna.  

Stakeholders zijn onder meer de bedrijven op Schiphol Trade Park, de bewoners rond de lintbebouwing die door het bedrijvenpark loopt en de gemeente Hoofddorp. Urban Sync ondersteunt SADC binnen het thema “leefbaar en gezond’ en werkt aan een strategie waarmee Schiphol Trade Park een plek wordt waar mensen mentaal en fysiek gezond kunnen werken. Naast deze innovatielijn zijn er nog twee andere innovatielijnen waarmee wordt samengewerkt: digitalisering en energie. Zie ook website SADC: https://www.sadc.nl/innovatie/leefbaar-gezond/ 

De rol van Urban Sync: doelen – programma – meten 

Urban Sync begeleidt SADC in het proces van doelen stellen, programma, scenario’s of maatregelen aandragen, deze toetsen op gezonde effecten en weer vervolgplannen maken en implementeren. De uitdaging wordt zo steeds verder vormgegeven door de tijd heen. 

Om doelen te kunnen stellen is stap één het definiëren van wat de stakeholders verstaan onder ‘leefbaar en gezond’. De start van het proces was de luisterfase in 2022 die bestond uit een stakeholdersanalyse, een (beleids-)documentenanalyse en interviews en enquêtes met de stakeholders. Met de uitkomsten is een workshop vormgegeven en gehouden waarin de thema’s van ‘leefbaar en gezond’ verder zijn gedefinieerd. Het resultaat van fase 1 van het traject was de visie Leefbaar en gezond Schiphol Trade Park, die eind 2022 is goedgekeurd door de aandeelhouders van SADC. 

Ook zijn er maatregelen en acties binnen de thema’s bedacht en verzameld die bijdragen aan een leefbaar en gezond Schiphol Trade Park. Deze acties vormen de basis voor het uitvoeringstraject dat vanaf 2023 in gang is gezet. De aftrap in 2023 bestond uit het voorstellen van maatregelen ter behoeve van leefbaarheid en gezondheid. Samen met stakeholders worden, onder meer in een workshop, de kansen en ideeën verder uitgewerkt. De maatregelen hebben zowel betrekking op de ‘hardware’ van Schiphol Trade Park als op de ‘software’ van het gebied. 

Meten is weten 

Om te kijken of maatregelen ook daadwerkelijk bijdragen aan het doel ‘een gezond en leefbaar Schiphol Trade Park’, worden in 2023 ook indicatoren ontwikkeld. Binnen de benoemde thema’s uit het visiedocument worden KPI’s bepaald voor een leefbaar en gezond gebied. Bij de uitwerking van de KPI’s worden de stakeholders betrokken. Urban Sync werkt samen met kennisinstellingen en experts, zoals het data- en kennishub gezond stedelijk leven om bij te blijven en bij te dragen aan de laatste ontwikkelingen op het vlak van gezondheid meten.   

Als er overeenstemming is over de indicatoren, zal een nulmeting gehouden worden. Waarna weer nieuwe verbeterpunten voor de leefbaarheid en gezondheid worden geformuleerd. Steeds worden nieuwe maatregelen getoetst op hun bijdrage en zo werken alle stakeholders samen aan een nieuwe standaard voor een gezond en leefbaar werklandschappen van de toekomst.

Open Innovatie Sync City

De complexe taak van ruimtelijke ordening kan ontmoedigend zijn – met zoveel verschillende inhoudelijke thema’s en beleidsdoelen, is het moeilijk om te weten waar te beginnen. Gelukkig zijn er steeds meer tools beschikbaar om je te helpen bruikbare stappen te zetten om jouw doelen te bereiken.

Maar wat is het handelingsperspectief? Hoe weeg je verschillende opties, prioriteer je doelstellingen en neem je beslissingen? Dat is waar ons product om de hoek komt kijken! Onze tool helpt de belangrijkste aandachtsgebieden te identificeren, strategieën in kaart te brengen en de resultaten te evalueren.

Het Sync City Open Innovatietraject (zie bijlage) draait om samen met gemeenten een gezondheidsthema beter te kunnen verankeren in gebiedsontwikkeling en beleid.

Sync City is al langer bezig met het bouwen van indicatoren om inzicht te geven in de status quo van een gebied op het thema gezondheid. Op basis van het wetenschappelijke model van Barton & Grant (2006) is het regenboogmodel ontstaan: het vatten van de effecten op onze gezondheid. Hoe dichter het bij de mens staat, hoe meer effect het heeft.

Op het platform van Tygron

op basis van de indicatoren (en dus op basis van data een inschatting van het gebied en haar behoeften) kan een interventie bedacht worden én getoetst. Dit kun je zien in de afbeelding hieronder.

Als voormalig bedrijventerrein is het Havenkwartier een versteende wijk met veel leegstand. Je kent het gebied wellicht als de locatie met het voormalige Sijthoff gebouw naast de A13.  

Tegenwoordig is de grootse allure van het gebied ver te zoeken. 

“Het Havenkwartier in de Rijswijkse Plaspoelpolder moet aangepakt worden. Het is nu een gebied met veel leegstaande kantoren en dat biedt een voedingsbodem voor ondermijning. Leegstaande panden worden vernield of gebruikt voor beschadigende activiteiten,aldus Rijswijk TV. 

Grote potentie 

Het gebied heeft een grote potentie voor wonen, werken en horeca door de goede bereikbaarheid en de ligging aan het water. Het Havenkwartier verandert de komende jaren in een levendige, groene stadswijk waar bedrijvigheid, wonen en recreëren bij elkaar horen.
Het wordt een plek waar mensen graag komen werken en fijn kunnen wonen. Een toekomstbestendige plek, waar je heerlijk kunt fietsen of wandelen langs het vele groen. Waar je tijd aan of zelfs óp het water kunt doorbrengen. Door 2.500 woningen te bouwen en de omgeving te verrijken met groen, natuur, recreatie en horeca, wordt Het Havenkwartier een uniek stadsdeel aan de Vliet waar iedere Rijswijker graag komt.

De gebiedsontwikkeling Havenkwartier was al ruim een jaar in ontwikkeling toen Urban Sync werd gevraagd om het proces met de ontwikkelaars te stroomlijnen en te zorgen voor bestuurlijke borging van de ontwikkeling. Ben was als procesmanager verantwoordelijk voor de afstemming tussen gemeentebestuur, ontwikkelaars en ambtelijke organisatie. Zijn opdracht: zorg dat de plannen op papier daadwerkelijk worden gerealiseerd en zorg voor een soepele samenwerking tussen overheid en marktpartijen.  

Conceptontwikkeling UrbanParks (VanWonen) 

Ontwikkeling Harbour Park/Indola Fabriek (Ridge en Dev_real estate) 

Sijthoff locatie (SB Projects) 

Het Havenkwartier komt vanuit een integrale ontwikkelvisie (Ontwikkelkader Havenkwartier) tot stand, in overleg en samenwerking met private partijen, elk met hun individuele ontwikkeling. Dit vereist dus goede afstemming en timing voor de contracten (IOK’s en AOK’s), de verschillende bestemmingsplannen en de inrichting van de openbare ruimte. Urban Sync heeft dit proces mede gestroomlijnd en uitgevoerd in 5 heldere stappen: 

 1. We beginnen met een verkenning van de belangen van alle stakeholders: de gemeente, ontwikkelaars, ontwerpers en omwonenden; 
 2. Gelijktijdig maken we een analyse van alle reeds vastgestelde kaders en afspraken; 
 3. De bevindingen van stappen 1 en 2 tonen duidelijk welke kaders wel en niet uitvoerbaar zijn.  
 4. De vierde stap is het maken van een duidelijke visie op de samenwerking. “Gebiedsontwikkeling is net een Tango, je danst samen met je partner(s). Als je teveel op jezelf bent gericht komt er nooit een flow in de samenwerking en is het eindresultaat onder de maat”. 
 5. Tot slot maken we samen met overheid en marktpartijen een samenwerkingskader. Binnen Urban Sync noemen we dit “Syncen op inhoud”. Belangrijk is dat het helder is wie wanneer welke stappen zet, en wat het resultaat hiervan is. 

 

Resultaat

De strakkere fasering en prioritering geeft rust en duidelijkheid. Hierdoor weten de betrokken partijen beter wat van hen wordt verwacht, en wat ze van elkaar mogen verwachten. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid, met een mooi resultaat: een levendige, groene stadswijk waar bedrijvigheid, wonen en recreëren bij elkaar horen. 

Tuintje in mij Hart

Hoe we een plan maakten met de identiteit van Amsterdam Zuid Oost

Het uitwerken van een mooi plan dat de ambities van de gemeente waarmaakt en ook een maatschappelijke meerwaarde heeft voor Amsterdam Zuidoost. Dat was in het kort de vraag van de tender voor de E-Buurt in Amsterdam Zuidoost, uitgezet door de Gemeente Amsterdam.

SBB heeft Urban Sync gevraagd om onderdeel uit te maken van hun tenderteam, bestaande uit SMARTLAND landscape architects, VIAC, Olaf Gipser Architects, VMX Architects en Syntrus Achmea. Studio Play was verantwoordelijk voor de vormgeving en Daan Dekker was betrokken als tekstschrijver.

Wat was de rol van Urban Sync?

Urban Sync was verantwoordelijk voor het creëren van één concept waarin alle onderdelen van het plan bijeen kwamen: het programma, duurzaamheid en natuurinclusief bouwen, de plint en de sociale component. Alle componenten werden bijeen gebracht door het thema gezondheid. Ook het programma voor de plint hebben wij uitgewerkt en met potentiële gebruikers een intentieovereenkomst afgesloten. 

“Mijn bed staat in Almere, maar mijn leven speelt zich af in Zuidoost.” Bewoner

In zes stappen naar een passend concept 

In beide rondes zijn de volgende stappen uitgevoerd:

 1. Kick-off met alle teamleden om de eerste ideeën voor het concept te delen. 
 2. Maatschappelijke analyse waaronder een fysiek en online buurtonderzoek, waarin we de kracht en kansen van de wijk en behoeftes van de huidige bewoners hebben ontdekt. Daarnaast hebben we deskresearch uitgevoerd naar de huidige cijfers van de buurt, kansen en uitdagingen. 
 3. Bijeenbrengen tot één concept, waarin het buurtonderzoek, programma, landschapsontwerp en de architectuur samenkomen. 
 4. Schrijffase, waarin we een dummy document opstellen met daarin de vereiste onderdelen. Binnen het team gaat iedereen gaat aan de slag met zijn eigen onderdeel zodat alle expertise zo goed mogelijk bijeenkomt. US heeft hier het onderdeel plintprogramma en doorstroming op zich genomen. Daarnaast houden we ook de regie op het afronden van het gehele document. 
 5. Tekstredactie en vormgeving in samenwerking met de vormgever en tekstschrijver en het heeft Urban Sync het maatschappelijke verhaal en de opzet van het tender document uitgewerkt. 
 6. Opleveren eindproduct: het visueel tenderdocument.

Samen eten  “Het is toch de lijm wat het bij elkaar houdt.”  

 

Het concept: Tuintje in mijn Hart

In het uiteindelijke concept voor de buurt, dat we ‘Tuintje in mijn Hart’ hebben genoemd, zetten we in op een duurzame en gezonde leefomgeving voor jong en oud. Een omgeving waar mensen gelukkiger zijn en ouder worden. Gesprekken met bewoners en een beleidsanalyse vormden belangrijke pijlers in de totstandkoming van de visie. Zo zorgen we dat het concept echt aansluit bij de buurt. Richtpunten in het creëren van een gezonde leefomgeving waren ontmoeting, beweging, gezonde voeding, zingeving en een hechte community. De architectuur kreeg een landschappelijke dimensie en werd drager van deze natuur. 

Beweging  “We vinden het belangrijk, we moeten het doen, maar  we hebben een probleem…We zijn heel druk!”  

 

Uiteindelijk is ons concept voor de E-Buurt is tweede geworden. 

”Het is mooi om te zien hoe we als team – met allemaal onze eigen expertises – tot een ambitieus en kleurrijk plan zijn gekomen.”

“Met Urban Sync zorgen we ervoor dat we ook de sociale component meenemen. We stellen ons de vraag: voor wie doen we dit eigenlijk?”

 

 

 

Tuut tuut talud! Het pop-up café van Moerwijk, Den Haag.

In opdracht van de gemeente Den Haag en Groen Matties zet Urban Sync zich in om hun wens waar te maken, namelijk het vormen van één grote vriendengroep die samenwerkt aan een mooi, groen en gezond Den Haag Zuidwest. Zo gaan wij aan de slag op een talud op de Sara Burgerhartweg in Moerwijk. Nu nog een eenvoudige groenstrook aan het water, maar hopelijk over een aantal jaren een bruisende groene ontmoetingsplek voor en door bewoners.

We starten met het organiseren van verschillende evenementen. Dit brengt buurtbewoners samen, laat ze met elkaar en het talud kennismaken. Tijdens deze evenementen denken bewoners ook mee over de invulling van het talud. Dit gebeurd geheel in een stijl die aansluit bij de plek en de bewoners. Hierbij zorgen we ervoor dat de participatiedagen zichtbaar en herkenbaar zijn.

Voor ons eerste evenement sloten we aan op het jaarlijkse Oogstfeest van Groene Matties. Hiervoor organiseerde Urban Sync een pop-up bistro café, genaamd: ‘Tuut tuut Talud!’. Onder genot van een groene pannenkoek of smoothie kwamen allerlei ideeën voorbij, een pluktuin, voedselbos, sportpark of ontmoetingsplek. Deze konden worden ingevuld op de menu ‘wens’ kaarten. Om alvast een start te maken werd het talud schoongemaakt en al suppend afval opgevist uit de sloot. Én we ontdekten ook dat je heel goed kan boksen op een talud. De opgehaalde ideeën worden verzameld en verwerkt tot advies waarmee ontwerpers aan de slag kunnen.

We houden verbinding met de mensen, de plek en de toekomst. We plannen vooruit en focussen ons de komende tijd op plantdag in november. Onze tweede kans om uitgebreid met bewoners in gesprek te gaan. Met de verzamelde informatie genereren wij zo de input die Groene Matties nodig heeft om hun groene wens in vervulling te laten gaan.

Al een aantal jaren ondergaat de Haagse Binckhorst een ingrijpende transformatie van industrieterrein naar stedelijke werk- en woonwijk. In de huidige ontwikkelplannen is nu nog weinig oog voor een groene inrichting en sociale samenhang. Om bij te dragen aan een levendige stadswijk gaat Urban Sync aan de slag als kwartiermaker op de Carweide. De CarWeide is een braakliggend stuk kavel dat de komende jaren gebruikt mag worden als een tijdelijke, groene ontmoetingsplek voor bewoners en andere gebruikers van de Binckhorst.  We doen dit samen met I’M BINCK, het Huygens Lab en de gemeente Den Haag.  

Feestelijke opening 

Op 15 september 2021 werd de CarWeide officieel geopend door wethouder Hilbert Bredemeijer. Bezoekers konden vervolgens hun wensen achterlaten voor het terrein. De eerste activiteiten zullen in het teken van de inrichting staan. Dit doen we door het herplanten van bomen die weg moeten uit de Binckhorst vanwege de ontwikkelplannen. Op de opening waren ook scholieren van het Corbulo College (Voorburg) aanwezig om een start te maken met de ‘’binckbakken’’. Een eerste ontwerp werd overhandigd aan de wethouder. 

Binckbakken 

Als onderdeel van het kwartiermaken zijn we gestart met het maken van 50 binckbakken. In de binckbakken worden planten en boompjes geplaatst. De plantenbakken zullen ‘’rondzweven’ door de Binckhorst en uiteindelijk ergens permanent landen. De binckbakken worden ontworpen en gemaakt door leerlingen van het Corbulo College in samenwerking met het Huygens lab, Luca van Slagmaat en maakbedrijven uit de Binckhorst.  

DaMoer

Moerwijk bruist! Deze Haagse wijk staat vooral bekend om de complexe problematiek. Er speelt veel armoede, psychische kwetsbaarheid, erbarmelijke woonsituatie en verslaving. Maar, ondanks alles zijn er ook veel positieve ontwikkelingen, waaronder DaMoer

Damoer heeft zich sinds kort gevestigd in een oude boerderij aan de Assumburgweg, vlakbij station Moerwijk. Dit voormalige pannenkoekrestaurant is een begrip in de wijk. Jarenlang kon je er pannenkoeken eten. Daarna werd het een filiaal van het bekende Indische restaurant Soeboer. Toen zij de deuren moesten sluiten, stond het lange tijd leeg. Krakers namen tijdelijk hun intrek en hebben veel vernielingen aangebracht.  

Sinds de zomer van 2021 is de Moerwijk Coöperatie druk bezig de boel weer op te ruimen. Bewoners uit Moerwijk willen hier uiteindelijk een sociaal restaurant beginnen met een kas en tuin, genaamd DaMoer. 

Urban Sync is gevraagd dit proces te begeleiden. Dat doen we op twee manieren: kwartiermaker en activatie. 

Kwartiermaken

Om van DaMoer echt een plek vóór en dóór Moerwijkers te maken, starten we met ‘kwartiermaken’, oftewel het organiseren van laagdrempelige activiteiten om zo bezoekers naar deze mooie plek te trekken en te verbinden. Op die manier kunnen we ook al met bewoners in gesprek en zo een goed beeld krijgen van de behoeftes en ideeën uit de wijk en dit meenemen in de plannen. Uiteindelijk moet het kwartiermaken ertoe leiden dat we de ambities helder en tastbaar krijgen. Dit doen wij op basis van een aantal leidende thema’s, zoals: stadslandbouw, werk en inkomen, ontmoeten en verbinden, etc.

Projectupdate December 2021

Projectupdate December 2021: Vanaf 15 januari starten we met de Damoer-dag. Een dag waar buurtbewoners en geïnteresseerden langs kunnen komen voor een kopje koffie, een praatje of kunnen helpen met klussen aan het Pop-uprestaurant in wording. Bekijk hieronder de video-oproep.

Activatie

Moerwijk kent veel werkloosheid en armoede. Om die reden is het belangrijk dat DaMoer een plek wordt voor Moerwijkers om weer actief te worden en een nuttige dagbesteding te vinden. In een prettige en veilige omgeving kunnen mensen hier straks aan de slag in de tuinen of de horeca. Hopelijk wordt dit voor velen een opstapje naar regulier werk. Urban Sync zal samen met de Social Club Den Haag bewoners gaan ondersteunen in dit traject. Geinspireerd op  Greens in the Park in het Haagse Westbroekpark en mede-ontwikkeld door Wessel Tiessens van Urban Sync zullen we samen een business case ontwikkelen voor DaMoer. Zo wordt DaMoer een activator voor de wijk en haar bewoners.  

Wilt u meer weten over dit project, houd dan de website van DaMoer in de gaten.

Samen naar toekomstbestendige voorzieningen in Maarn & Maarsbergen

Maarn en Maarsbergen zijn sterke gemeenschappen en willen dat blijven. Daar horen woningen én goede voorzieningen bij, zoals scholen, kinderopvang, bibliotheek, sportvoorzieningen en een plek om elkaar te ontmoeten zoals het dorpshuis. Om dat goed en toekomstbestendig voor elkaar te krijgen is een nieuw plan nodig. Een plan waarin nieuwe gebiedsontwikkeling plaatsvindt in samenspraak met alle betrokken partijen. Niet alleen de gemeente en projectontwikkelaars, maar ook bewoners en organisaties in Maarn en Maarsbergen.

Om dit voor elkaar te krijgen gaan de dorpen Maarn & Maarsbergen in co-creatie met de gemeente, de gemeenschap en andere belanghebbenden de voorzieningen in Maarn en Maarsbergen inhoudelijk uitdenken. Urban Sync is gevraagd om als procesbegeleider de co-creatie op te zetten en in goede banen te leiden.

Waarom co-creatie?

Als je inwoners van een buurt/gebied/stad/dorp/etc. betrekt bij het oplossen van problemen, zullen zij eerder geneigd zijn om daadwerkelijk de volgende stap te zetten in het proces naar het oplossen van de problemen. Hiermee creëer je eigenaarschap van de oplossingen, waardoor de oplossingen duurzamer zullen uitpakken.

De bewoners in Maarn en Maarsbergen hebben de ambitie om samen met alle stakeholders een plan uit te werken voor een toekomstbestendige dorpskern. Co-creatie een vorm van samenwerken, waarbij álle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van het proces. Dus inhoudelijk én procesmatig. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op het resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Door co-creatie als werkvorm te kiezen is het eindresultaat niet alleen van de gemeente of van de projectontwikkelaar, maar van iedereen die vanuit de dorpen hebben meegewerkt aan het plan. Een stukje eigenaarschap dus.

Een impressie van de slotbijeenkomst van fase B

Hoe zit het in elkaar?

Doe Maarn Mee gebeurt in 3 fases, die als een soort van trechter in elkaar overlopen. Het doel van fase A is om zoveel mogelijk mensen hun mening, ideeën en dromen te  laten vertellen voor de toekomst van Maarn & Maarsbergen. In fase B gaan we met de denkkracht uit de dorpen en de resultaten uit fase A verder in op de naar voren gekomen onderwerpen. Hierbij gaan we in themagroepen uitgangspunten formuleren, die het vertrekpunt zijn voor fase C. In fase C werken we naar concrete scenario’s voor de voorzieningen van Maarn & Maarsbergen.

Fase C wordt ook wel de teken- en rekenkamer genoemd. Hierin gaan we werken naar één scenario voor de manier waarop scholen, de bibliotheek, het dorpshuis ‘de twee marken’, de sporthal, wonen en andere gewenste voorzieningen gaan landen op de daarvoor geschikte locaties in Maarn. Dit scenario wordt verwerkt in de vorm van een Masterplan, waarvan de realisatie in een volgende fase wordt gedaan.

Zie hieronder fase A (blauw), fase B (rood) en fase C (geel).

De fasen van DoeMaarnMee

Onlangs zijn we met een ijswagen door Maarn & Maarsbergen gereden om het project te promoten. Lees het blog hier!