Leestijd 3 minuten

Locatie: Schiphol Trade Park, Haarlemmermeer
Opdrachtgever: Schiphol Area Development company (SADC)
Looptijd: sinds juli 2022 tot heden

Ambitie: het meest gezonde bedrijventerrein van Europa worden 

Schiphol Trade Park, een bedrijventerrein in Hoofddorp, heeft als ambitie om het meest gezonde bedrijventerrein van Europa te worden. Daarvoor is een doordachte strategie benodigd waarbij de Schiphol Area Development Company (SADC) de stakeholders betrekt vanaf de planvorming en ook samenwerkt gedurende het proces daarna.  

Stakeholders zijn onder meer de bedrijven op Schiphol Trade Park, de bewoners rond de lintbebouwing die door het bedrijvenpark loopt en de gemeente Hoofddorp. Urban Sync ondersteunt SADC binnen het thema “leefbaar en gezond’ en werkt aan een strategie waarmee Schiphol Trade Park een plek wordt waar mensen mentaal en fysiek gezond kunnen werken. Naast deze innovatielijn zijn er nog twee andere innovatielijnen waarmee wordt samengewerkt: digitalisering en energie. Zie ook website SADC: https://www.sadc.nl/innovatie/leefbaar-gezond/ 

De rol van Urban Sync: doelen – programma – meten 

Urban Sync begeleidt SADC in het proces van doelen stellen, programma, scenario’s of maatregelen aandragen, deze toetsen op gezonde effecten en weer vervolgplannen maken en implementeren. De uitdaging wordt zo steeds verder vormgegeven door de tijd heen. 

Om doelen te kunnen stellen is stap één het definiëren van wat de stakeholders verstaan onder ‘leefbaar en gezond’. De start van het proces was de luisterfase in 2022 die bestond uit een stakeholdersanalyse, een (beleids-)documentenanalyse en interviews en enquêtes met de stakeholders. Met de uitkomsten is een workshop vormgegeven en gehouden waarin de thema’s van ‘leefbaar en gezond’ verder zijn gedefinieerd. Het resultaat van fase 1 van het traject was de visie Leefbaar en gezond Schiphol Trade Park, die eind 2022 is goedgekeurd door de aandeelhouders van SADC. 

Ook zijn er maatregelen en acties binnen de thema’s bedacht en verzameld die bijdragen aan een leefbaar en gezond Schiphol Trade Park. Deze acties vormen de basis voor het uitvoeringstraject dat vanaf 2023 in gang is gezet. De aftrap in 2023 bestond uit het voorstellen van maatregelen ter behoeve van leefbaarheid en gezondheid. Samen met stakeholders worden, onder meer in een workshop, de kansen en ideeën verder uitgewerkt. De maatregelen hebben zowel betrekking op de ‘hardware’ van Schiphol Trade Park als op de ‘software’ van het gebied. 

Meten is weten 

Om te kijken of maatregelen ook daadwerkelijk bijdragen aan het doel ‘een gezond en leefbaar Schiphol Trade Park’, worden in 2023 ook indicatoren ontwikkeld. Binnen de benoemde thema’s uit het visiedocument worden KPI’s bepaald voor een leefbaar en gezond gebied. Bij de uitwerking van de KPI’s worden de stakeholders betrokken. Urban Sync werkt samen met kennisinstellingen en experts, zoals het data- en kennishub gezond stedelijk leven om bij te blijven en bij te dragen aan de laatste ontwikkelingen op het vlak van gezondheid meten.   

Als er overeenstemming is over de indicatoren, zal een nulmeting gehouden worden. Waarna weer nieuwe verbeterpunten voor de leefbaarheid en gezondheid worden geformuleerd. Steeds worden nieuwe maatregelen getoetst op hun bijdrage en zo werken alle stakeholders samen aan een nieuwe standaard voor een gezond en leefbaar werklandschappen van de toekomst.