Door: Maurits
Leestijd 2 minuten

Ruimte voor de stad – Den Haag

Het aantal inwoners van Den Haag blijft groeien en tegelijkertijd wil Den Haag een aantrekkelijke stad blijven voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Daarom moeten er strategische keuzes worden gemaakt op het gebied van verdichting, vergroening,en verduurzaming . In het kader van de Agenda ruimte voor de stad deed Urban Sync met fUSE en SEC een onderzoek en ontwikkelde verschillende concepten. DenHaagFM deed hiervan verslag

‘Being a city’ belangrijker dan ‘Making a city’

Mensen maken niet alleen de stad, maar zijn nog veel meer dé stad. Daarbij is een belangrijke overweging dat 90 procent van Den Haag over vijfentwintig jaar niet ingrijpend veranderd zal zijn. Door de (huidige en toekomstige) bewoners, gebruikers, werknemers, ondernemers als vertrekpunt te nemen, zal de toekomstige stad vooral “gemaakt” worden. Daarbij gaat het niet alleen om de hardware (de fysieke en kwantitatieve opgaven), maar vooral ook om de software (gebruik, functies, beleving) en de orgware (organisatie, instrumentarium) van de stad voor de komende vijfentwintig jaar. Voor de toekomst is ‘stedelijke vernieuwing op uitnodiging’, ‘de spontane stad’ en ‘het beheren van de stad als een hotelmanager’ belangrijker dan grootschalige gebiedsontwikkeling. De toekomst van de stad wordt vooral bepaald door een inclusieve sociale agenda
De toekomst van Den Haag draait om sociale veerkracht en zaken met elkaar op- en aanpakken en het delen in en met de stad. Dit betekent dat je de stad op laag schaalniveau moet zien te organiseren in allerlei wisselende en verschillende verbanden en rollen (vrijwilligers, burgers, ondernemers en overheid). De ruimtelijke agenda moet vooral bestaan uit het – met een duidelijke visie en met kennis over het DNA van wijken en buurten – ruimte geven aan burgers en maatschappelijke initiatieven. De rol van de overheid blijft daarbij het bewaken en borgen van de publieke belangen (het voorkomen van uitsluiting, het organiseren van solidariteit, het slechten van toetredingsbarrières, het verminderen van externe effecten) en het bij elkaar brengen van partijen.

Ruimte geven

Niet alleen de stedelijke opgaven zijn veranderd en blijven dat doen vanwege de grote mate van onzekerheid van de toekomstige transities. Daarbij is het noodzakelijk om de ruimtelijke ordening of het ruimtelijke domein in Den Haag op andere wijze te organiseren en van nieuw instrumentarium te voorzien. Bij het betrekken van de burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties bij de toekomst van de stad, hoort het geven van ruimte, een meer adaptieve planning, meer eigen verantwoordelijkheid, meer zelforganisatie, experimenteren, evalueren en praktijkleren. Dit is onder andere mogelijk door open data beschikbaar te stellen, nieuwe toetreders mogelijk te maken, nieuw ondernemerschap te bevorderen, ‘collaborative consumption’, deeleconomie en het ‘right to challenge’.