Door: Esther Vlasveld
Leestijd 3 minuten

Samen ontwerpen aan een toekomstbestendig Oud Rijswijk

Ter afsluiting van een intensieve samenwerking tussen gemeente, bewoners en ondernemers, organiseerden we dit voorjaar samen met de gemeente Rijswijk een drukbezochte inloopbijeenkomst. Men kon zich laten informeren over de uitkomsten van het “participatie- en ontwerptraject Geestbrugweg en omgeving”, dat in de zomer van ’22 van start ging met de Geestbrugweg. In het najaar kwamen daar de Herenstraat, deel van de Willemstraat en kruising Haagweg bij als opgave. 

Fotograaf: Erwin Dijkgraaf

Het doel van dit open planproces? Samen met de omgeving te komen tot een mogelijke herinrichting voor deze twee straten en de kruising. Dit gebeurde binnen de gestelde opgave, die verschilde per straat. Voor de Herenstraat was de opgave om meer verblijfskwaliteit te creëren, gecombineerd met het onderzoeken van eenrichtingsverkeer.  Voor de Geestbrugweg was de belangrijkste opgave het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. Met als onderliggende uitdaging de huidige verkeersintensiteit plus de mogelijke komst van een hoogfrequente tramverbinding vanuit het project CID Binckhorst in Den Haag. 

Inclusief participeren: online en offline  

Om iedereen uit het gebied te betrekken, hebben we zowel online als offline gelegenheid geboden om te mee te denken en op de hoogte te blijven. Men werd zo over het project, de aanleiding en het proces geïnformeerd. Tijdens de fysieke meedenkgroepen werden aan thematafels wensen, ideeën en zorgen opgehaald. Deze zijn vervolgens door onze ontwerpers omgezet naar scenario’s (voor de Herenstraat) en meer concrete inrichtingsvarianten (voor de Geestbrugweg). Met digitale enquêtes kon men meedenken over de kansen en bedreigingen van de scenario’s voor de Herenstraat. De meedenkgroep ging hier per thema over in gesprek. Voor de Geestbrugweg werden de varianten op een digitale kaart verder uitgewerkt met lokale kennis. 

Visual Urban Sync

Ontwerpen en participatie 

Na elke participatie stap werd er door onze ontwerpers een stap gezet om de opgehaalde informatie om te zetten en verbeelden in concrete voorstellen. Zo wordt heel snel inzichtelijk wat het betekent als je bepaalde wensen uitspreekt. De ruimte is in deze straten van Oud Rijswijk namelijk beperkt en moet gedeeld worden. Meer groen en bomen, betekent bijvoorbeeld vaak iets voor de hoeveelheid parkeervakken. Veiliger fietsen betekent misschien iets voor het voetpad of de breedte van de rijbaan. Minder verkeer door de ene straat, betekent misschien meer verkeer in een andere straat. 

Dit in beeld brengen binnen het participatieproces levert soms stevige discussies op. Wanneer de belangen sterk uiteenlopen, maakt het proces vooral inzichtelijk op welk concreet punt ze botsen. Tegelijkertijd kan het aangaan van dit gesprek ook tot goede inzichten en wederzijds begrip leiden.  

Resultaat en vervolg

Wilt u meer weten over het project, dan vindt u op Samen.rijsijk.nl de links naar de stukken en een inkijk in het participatieplatform van de gemeente Rijswijk. Het participatieproces en de ideeën achter het schetsontwerp hebben wij uitgebreid toegelicht in het participatieverslag. U kunt dit verslag direct downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken:

Deze stukken zijn de gemeentelijke organisatie in gegaan, waar is besloten welke onderdelen door gaan naar besluitvorming en wat eerst verder onderzocht moet worden. Over diverse thema’s zal de gemeente verdere gesprekken gaan voeren met de stakeholders.