Leestijd 2 minuten

Quickscan: Verkenning van toekomstige denkrichtingen

Elke locatie, elk pand of elk gebied is uniek. In een quick scan worden toekomstige ontwikkelmogelijkheden in kaart gebracht. Hierbij worden kansen gezocht door mogelijkheden op basis van het beleid van de gemeente identificeren en deze te combineren met kansen in de markt. Urban Sync heeft voor verschillende opdrachtgevers quickscans uitgevoerd.

Kansen

Uit de quickscan kunnen realistische kansen worden gedestilleerd, waarbij wordt aangesloten op naburige ontwikkelingen, innovaties in de markt, kansen voor transformatie en wensen voor de toekomstige ontwikkeling van een gemeente.
Deze kansen kunnen door Urban Sync ook ruimtelijk vertaald worden in denkrichtingen waarin in woord en beeld toekomstkansen helder worden gemaakt. Met name als vastgoed niet meer naar wens functioneert of zelfs leegstaat of als er fysieke ruimte is om te bouwen, is een quick scan een belangrijk tool bij het zichtbaar maken van de meerwaarde die op een specifieke locatie kan worden gecreëerd. Ook bij verkoop loont het om potentiele kopers te kunnen laten zien wat toekomstmogelijkheden zijn voor verschillende functies.

Stappen Quickscan

Drie stappen om te komen tot een succesvolle en geliefde invulling.

 1. Deskresearch en interviews: in een quick scan kan een eerste verkenning gedaan worden naar de kansen op een specifieke locatie, waarin verschillende denkrichtingen voor een plan uitgewerkt worden.
  Doel: intern gebruik bij de eigenaar en eventueel voor de discussie met de gemeente over de toekomst van het gebouw of gebied. In een later stadium kunnen onderdelen van de verkenning gebruikt worden (als praatplaatje) in de gesprekken met stakeholders.
 2. Stakeholderfase: het gesprek aangaan met stakeholders (luisteren en vragen)
  Doel: wensen en randvoorwaarden van stakeholders schetsen (voor een gedragen plan).
  – vanuit verschillende beleidsvelden binnen de gemeente doelen en randvoorwaarden helder krijgen vanuit verschillende (sociale en fysieke) beleidsthema’s voor de wijk. Op deze manier kunnen hoofdthema’s voor de locatie opgehaald worden.
  – het gesprek met de wijk aangaan over een alternatieve invulling, waarbij de thema’s die belangrijk zijn voor bewoners en organisaties in de wijk worden opgehaald. De belangen en wensen worden geïnventariseerd. Denk bij stakeholders aan: bewoners, professionals / organisaties die werkzaam zijn in de wijk (buurtorganisaties, woningcorporatie, speeltuin e.d.), ook organisaties / clubs uit de wijk zonder vaste locatie (bijvoorbeeld vriendenclubjes).
 3. planvorming: een haalbaar en gedragen ontwikkelplan maken met de input uit de vorige twee fasen op basis van ‘rekenen & tekenen’. Onderwerpen in deze fase zijn onder meer: het aanhaken van de beoogde partijen voor de invulling (de maatschappelijke en / of commerciële ondernemers), kiezen voor een definitieve invulling met functies, financiële haalbaarheid verder uitwerken, een de visuele vertaling (in schetsontwerp) en een terugkoppeling naar de stakeholders (keuze maken participatiegraad: meedenken, doen / co-creëren of beslissen).