Door Corona werkten we de afgelopen twee jaar verplicht thuis. De ruimtelijke planontwikkeling liep echter door en dus ook de bewonersparticipatie en co-creatie trajecten. Omdat we niet fysiek bij elkaar konden komen werd er veel geëxperimenteerd met online participatie vormen. Zo ook bij Urban Sync. We hebben verschillende tools ingezet in de praktijk, hiermee kwam er nieuwe input op tafel om de trajecten en planvorming te verrijken. Hieronder een kort overzicht van onze ervaringen en onze conclusies. Spoiler: wij denken dat online participatie een blijvertje is naast traditionele bijeenkomsten. 

Online platform

We hebben in de afgelopen tijd veel gewerkt met participatie platformen zoals Citizenlab en openstad.org. Met deze websites konden bewoners via tal van mogelijkheden hun mening en ideeën inbrengen. Zoals via een interactieve kaart waar men hun huidige woonomgeving beoordeeld en goede plekken en slechte plekken aangeeft. Daarnaast konden ze ook ideeën insturen en plannen van anderen beoordelen. 

En dit allemaal vanuit hun eigen huiskamer op de momenten wanneer het hen uitkwam. Hierdoor heb je een veel groter bereik dan een bewonersavond. Ook hebben wij de indruk dat er een veel diversere doelgroep meedeed dan de ‘usual suspects’ die meestal op de klassieke bewonersavonden afkomen. 

Online discussies

Het nadeel van online platformen is dat je niet echt met mensen in gesprek komt en dus niet de achtergrond van bepaalde stadpunten kan achterhalen. Dit is wel nodig om tot een goed plan te komen. Om dit online op te lossen organiseerden we klankbordgroepen met 10 tot 15 mensen in een Zoom of Teams bijeenkomst. Onze ervaring was dat dit zeer strak gemodereerd moest worden wilde deze bijeenkomsten niet in een chaos eindigen. Er zijn wel online tools zoals MURAL en MIRO waar mensen online kunnen samenwerken maar dit was toch niet optimaal, doordat het toch enige digitale vaardigheid vergt. Als het aan ons ligt organiseren we deze kleine creatieve sessie het liefst fysiek. 

Webinar

We hebben zeer goede ervaringen opgedaan om de start en het einde van een participatie traject te organiseren met een webinar. Via een digitale enquête als Mentimeter was interactiviteit met het publiek mogelijk. Het voordeel is dat deze sessies kunnen worden opgenomen. Deze sessies kunnen dus ook later teruggekeken worden door de deelnemers.

Op 30 november 2021 heeft het team van Urban Sync een webinar georganiseerd met de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Onderwerp was het samenwerken in de multiple helix. De webinar is terug te kijken via deze link of bekijk de video hieronder.

Buurtfestival

Tijdens de versoepelingen in de coronatijd was het mogelijk om in kleine groepjes door de wijk of een plangebied te lopen. Dit was voor ons een feest en hebben we direct toegepast bij de Dag van Pasgeld. Een gehele dag kwamen geïnteresseerden langs verschillende interactieve stands. Bij iedere stand wordt de lezer geïnformeerd en uitgedaagd om zijn of haar ideeën achter te laten, vragen te stellen of een gesprek aan te gaan met een professional. Hiermee wordt de inhoud van de plannen verrijkt met de verschillende perspectieven van iedereen die is langs geweest. Hierdoor leren de professionals van de buurt en de buurt van de professionals. Deze transitie van kennis zorgt voor meer begrip en een activerende houding.  

Het buurtfestival is wat ons betreft een blijvertje!

Dag van Pasgeld

Participatie buurtfeest

Hybride participatie: het ontwikkelspel

Tijdens werksessies nemen wij de deelnemers mee in het gebiedsontwikkeling proces. Hiervoor gebruiken wij tal van tools. Eén daarvan is het ontwikkelspel. Dit spel geeft de speler inzicht in de verschillende facetten die meespelen tijdens het ontwikkelen van een gebied. Dit spel hebben we bij projecten in Haarlem en Maarn gebruikt, zowel als een fysiek bordspel als digitaal.

 

Voor- en nadelen 

Wij denken dat online participatie een integraal onderdeel blijft van participatie en co-creatie trajecten. De werkvorm die je inzet is uiteindelijk afhankelijk van de context en de mensen met wie je samenwerkt. Met een online platform bereik je een bredere groep mensen. Juist een doelgroep die niet kan of geïnteresseerd is in een bewonersavond omdat ze kleine kinderen thuis hebben, geen zin hebben in eindeloze debatten, slecht ter been zijn of zoiets. Maar om echt de diepte in te gaan met direct omwonenden om hun weerstand te begrijpen en om eventueel een planverzachting te bespreken is fysiek contact essentieel. Daarom blijven we de komende jaren investeren in onze online skills maar ook onze communicatievaardigheden om energie gevende participatie trajecten te organiseren. 

 

 

 

Nederland is een dichtbevolkte Delta. Sinds de watersnood in 1953 is waterveiligheid een speerpunt in het Nederlandse beleid. We hebben een Deltaprogramma Water om de water werkzaamheden te coördineren en te stimuleren. Dit programma heeft geleid tot veel innovatieve creatieve projecten die ons land veiliger en mooier maken. Voor de inrichting van het land is dit beleid de laatste jaren versloft. Vanaf 2000 is de regie over de ruimtelijke ordening steeds meer aan gemeenten overgelaten. Regie op nationaal niveau ontbrak. Nu zijn de problemen in het ruimtelijk domein zo groot dat dit niet meer kan. Een enorm tekort aan woningen, schaarse groene ruimte en een transitie van naar een energie neutrale economie schreeuwt  om een centrale regie. Daarom pleiten wij voor een Deltaprogramma Ruimte. Dit initiatief sluit aan, en is een ondersteuning van het voorstel voor en Rijksinstituut voor de ruimte (RIVR).

Nederland verstedelijkt in hoog tempo. Om dit in goede banen te leiden is coördinatie en regie van deze ruimtelijke investeringen nodig. Zonder hechte samenwerking en nationaal ingrijpen worden de doelstellingen niet gehaald:

 • Woningopgave realiseren, zoveel mogelijk binnenstedelijk en zonder het open gebied te verrommelen;
 • Transitie naar een duurzame samenleving in goede banen leiden;
 • Steden leefbaar, groen en gezond maken;
 • De stedelijke gebieden bereikbaar houden met een slim en hoogfrequent lightrailsysteem.

Het Rijk, regionale overheden, investeerders, bouwers, ontwerpers en gebruikers werken samen aan het Deltaprogramma, onder leiding van de deltacommissaris. De deltacommissaris is de onafhankelijke regeringscommissaris voor het Deltaprogramma Ruimte.

Deltacommissaris
De functie van de deltacommissaris is wettelijk verankerd in de Deltawet Ruimte. De Deltawet Ruimte omschrijft de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de deltacommissaris, die onder andere adviezen uitbrengt aan bewindspersonen. De deltacommissaris zorgt voor draagvlak voor het Deltaprogramma Ruimte via optredens in de media en presentaties en speeches.  De rol van deltacommissaris wordt ingevuld door een roulerend voorzitter uit het college van Rijksadviseurs.

Voortgang Deltaprogramma
De Deltacommissaris doet elk jaar, op Prinsjesdag, een voorstel met nieuwe adviezen en maatregelen voor het Deltaprogramma en legt dit voor aan de coördinerend bewindspersoon en de andere betrokken bewindspersonen. Hij bevordert het overleg met betrokken bestuursorganen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, bewaakt de voortgang van de uitvoering van het Deltaprogramma en rapporteert en adviseert daarover.

Deltafonds
Om de werkzaamheden te verrichten heeft het Deltafonds Ruimte een fonds. Dit fonds heeft dezelfde structuur als het Deltafonds water.

“Er is geld nodig voor het uitvoeren van de maatregelen die in het Deltaprogramma staan. Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag gereserveerd in het Deltafonds. Het gaat in de periode 2020-2034 om een gemiddeld budget van 1,3 miljard euro per jaar. 50 procent hiervan gaat naar investeringen, 50 procent gaat naar kosten voor organisatie, beheer en onderhoud. Het kabinet verlengt het Deltafonds jaarlijks met een jaar.”

Het Rijksinstituut voor de ruimte
Daarnaast pleiten we daarom voor een onafhankelijk Rijksinstituut voor de Ruimte (RIVR), met daaraan gekoppeld een jaarlijkse Ruimtebegroting voor NL. Een daadkrachtig instituut, met financiële armslag, een opwaardering van het huidige Planbureau voor de Leefomgeving. Het RIVR moet een adviserend orgaan zijn voor ruimtelijk beleid waarin niet alleen plaats is voor de waan van de dag, maar juist ook voor een evenwichtige benadering van de grote transities die Nederland en de wereld te wachten staat. Ons voorstel staat inmiddels als blog op ‘De Architect’ .

Voorstel: het RIVR is een interdisciplinair instituut bestaande uit planologen, sociologen, psychologen  architecten, stedenbouwkundigen, artsen milieukundigen uit overheid, bouwwereld en ontwerpwereld. Het is dus een aanvulling van praktijk experts uit de markt en advieswereld.

Het Ministerie van Wonen en Ruimte
Er moet weer een Ministerie van Wonen en Ruimte komen. Dit Ministerie heeft doorzettingsmacht binnen overheid. Zowel op rijksniveau als op gemeente en provinciaal niveau. Het Ministerie coördineert alle onderwerpen met een ruimtelijke component. Anders dan het voormalige ministerie van VROM dat deel sectoraal was ingericht werkt het ministerie van Wonen en Ruimte intensief samen met alle partijen die werk verrichtten met een ruimtelijke component. Het ministerie van W&R coördineert en regisseert de ruimtelijke ordening.

 

5 stappen naar succesvolle tenders

Why: Maatschappelijke waarde steeds belangrijker. 

Steden zijn hot. Iedereen wil in de stad wonen. Maar het realiseren van vastgoedprojecten is steeds complexer. Dit komt door een aantal ontwikkelingen: 

 • Gemeenten eisen steeds meer maatschappelijke waarde bij vastgoedontwikkeling
 • Harde en zachte waarde zijn van toenemend belang. Zo krijgen ontwikkelaars in toenemende mate te maken met bijvoorbeeld klimaatadaptieve eisen, gezondheidsdoelstellingen en burgerparticipaties 
 • Omgevingsmanagement wordt een steeds belangrijker onderdeel van ontwikkeling. Door tijdens het tenderproces al na te denken over de wensen en belangen van omwonenden, wordt weerstand na gunning tot een minimum beperkt. Goed contact met de buurt is noodzakelijk om lange juridische trajecten te voorkomen en een prettige leefomgeving te creëren waarin iedereen zicht thuis voelt

Hoe: Urban Sync: ontwikkelaars van maatschappelijke waarde 

Urban Sync verbindt overheden, ontwikkelaars en stadsmakers met stedelijke vastgoedconcepten die de stad verder brengen. Wij ontwikkelen concepten met maatschappelijke meerwaarde zodat niet alleen de nieuwe bewoners en gebruikers een mooie plek krijgen maar ook de omgeving profiteert van de ontwikkeling. 

We bedenken deze concepten samen met ontwikkelaars, bouwers, architecten en omwonenden. Dit noemen we Syncen op Inhoud. 

Maar we werken de concepten ook uit in concrete projecten. We doen dit samen met alle partijen en nadrukkelijk ook met de gemeente en bewoners. We noemen dit Syncen op Proces. 

Wat: Syncen in 5 stappen 

Onze aanpak bestaat uit vijf concrete stappen waarin we een tender doorlopen. Naast een inhoudelijke invulling, vervullen we ook vaak de rol van eindredactie en eindverantwoordelijke voor het indieningsdocument. We organiseren het tenderteam zo dat er tijdig een onderscheidend stuk ligt. 

 1. De Wijkscan

“Duik in de wereld van de wijk.” 

Wijkscan: we analyseren de fysieke maar ook de sociale omgeving van het project. Dit analyseren houdt in dat we de wijk ingaan, de wijk beleven door de ogen van bewoners en mét bewoners. Maar we kijken ook verder dan dat; want wat zegt data over de locatie. Onze keuzes zijn daarmee gebaseerd op de beleving van omwonende en de wetenschappelijk ‘background’. 

 1. De Uitdaging

“Voeg betekenis toe aan de plek.” 

Wat is de opgave? We maken een match tussen de uitvraag en een van onze inhoudelijke thema’s zoals gezonde stad, stad op ooghoogte, ontmoetende stad en de duurzame stad. Hierbij kijken we ook wat we wetenschappelijk gezien kunnen verwachten van de ontwikkelingen in de komende decennia. 

 1. De Sync Methode

“Sync de hard- én software van de stad.” 

Syncen van de opgave en het thema met de wijkscan. Hierbij gaan we niet alleen analytisch maar ook creatief aan het werk met alle betrokken partijen. We vervullen hier een rol als inspirator vanuit onze inhoudelijke kennis maar ook als procesbegeleider met overzicht over het project. 

 1. Haalbaarheid

“Stuur op haalbaarheid als uitkomst van anders denken.” 

We doen een voorstel voor de invulling van het sociale en maatschappelijk deel van de uitvraag. Vervolgens toetsen we deze op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. We zoeken ook partners voor de uitvoering van onze concepten. Zo werken we veel samen met universiteiten, gezondheidszorg, bijna altijd lokale stakeholders enz. 

 1. Het Resultaat / De Regievoering

“Maak waar wat je hebt beloofd.” 

De laatste stap is die van waarmaken. Het tonen van het resultaat van je tenderproces. We houden koers en sturen op het beoogde resultaat. Binnen een tender houdt dit in dat we zorgen dat de plannen op papier komen, dat we intentieverklaringen met eventuele partners regelen en dat ons plan een integraal onderdeel is van de gehele aanbieding. Na gunning kan Urban Sync betrokken blijven bij de implementatie van de plannen. Wij zorgen dan dat plannen omgezet worden naar realiteit.

Middle-up- down Gebiedsontwikkeling

Niet top-down, niet bottom-up, maar Middle-up-down. Deze gebiedsontwikkeling bestaat uit een continue samenwerking en afstemming tussen bewoners, ondernemers, overheden, ontwikkelaars en andere betrokkenen.

De kracht van de samenwerking in de DZKM zit hem in het win-win denken. Bewoners en ondernemers denken mee met de plannen van de gemeente en daarvoor werken ze samen aan duurzame pilot projecten zoals:

 • Waterdaken
 • Circulair slopen
 • Electrisch auto delen
 • Duurzaam inkopen
 • Vergroenen van gebouwen;

Dus we werken zowel samen op top-down overheidsbeleid als concrete bottom-up projecten.

Urban Sync: Creatieve concept ontwikkeling en hands-on procesmanagement

Het team van Urban Sync (Wessel Tiessens, Nadia Remmerswaal, Charlotte de Jong)  richt zich binnen het project op de bestuurlijke afstemming, The Field, een project voor placemaking binnen de DZKM, en de lange termijnvisie van de DZKM. Met The Field realiseren we een verassende en creatieve plek waar bewoners en gebruikers van het stationsgebied kunnen werken en ontspannen. Dit kan in een van de acht tiny offices of in het circulaire paviljoen. Deze creatieve tijdelijke gebouwtjes en het weelderige groen zorgen voor een hele verassende werk omgeving naast het station in Leiden. Hierdoor ontstaat er een creatieve sfeer die weer energie en inspiratie geeft voor verdere projecten in de DZKM.

De Duurzaamste kilometer was nooit tot stand gekomen zonder het multidisciplinaire team van de DZKM! Dit team bestond uit van ontwerpers (POSADMAXWAN), Project en procesmanagers (Wout van der Heijden, Matthijs van Kampen), Bestuurders (Fleur Spijker) en communicatietoppers (Boom van Mourik). Dank hiervoor!

Meer weten?

Wil je meer weten over onze manier van stadmaken en creatieve gebiedsontwikkeling? Meld je aan voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.

Tip:  lees ook dit artikel op gebiedsontwikkeling.nu

Leefstijl successen

In de afgelopen jaren zijn volgens de auteurs grote successen geboekt met leefstijl programma’s zoals keer diabetes om’. Hierin kregen patiënten een aangepast dieet van groenten en werden ze gestimuleerd om meer te bewegen. Hun conclusie: “Dat de resultaten van het genoemde onderzoek sensationeel zijn staat buiten kijf. Bijna 90 procent van de deelnemers is geheel of gedeeltelijk van de medicijnen af en/of heeft gezonde bloedsuikerwaarden. Bijna 40 procent kan na een jaar nog steeds zonder medicatie. Een aanzienlijk deel van vergevorderde patiënten kan zelfs van insuline af. Dat resultaat heeft geen enkel modern medicijn ooit getoond.”
De schattingen van de financiële winst (vermeden zorgkosten) zijn spectaculair: tussen de 3 en 10 miljard euro. En dit is pas het begin. Er zijn vergelijkbare studies waar leefstijl verandering succesvol en langdurig zorgt voor ziekte reductie. Het gaat hier volgens Winkelhof en Pijl over depressie, ziekte van Cron, Alzheimer, astma en de ziekte van Parkinson.

Zorgmarkt pakt het niet op

Toch financiert de farmaceutische industrie deze onderzoeken niet. Een gezonde leefstijl is immers niet te patenteren en te verkopen als een pilletje. Het onderzoek en de kennis moet dus uit een andere hoek komen. Wellicht is hier een rol weggelegd voor vastgoed partijen, adviseurs, overheden, zorgverzekeraars en andere partijen die willen werken aan een gezonde gebiedsontwikkeling.

Effect van leefomgeving op leefstijl

Het effect van een gezonde omgeving waar bewoners en gebruikers worden gestimuleerd om te bewegen, gezond te eten en waar een hechte gemeenschap ontstaat is moeilijk te meten. Er zijn diverse praktijk projecten waar wordt ge-experimenteerd met gezonde wijkontwikkeling. Een aantal voorbeelden waar wij lessen van gezonde gebiedsontwikkeling hebben toegepast zijn:

Uit onderzoek van Kamphus e.a. van de afdeling maatschappelijke gezondheid van de Erasmus Universiteit blijkt een voorzichtig positief effect. De onderzoekers concluderen: “dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de fysieke omgeving samenhangt met leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen. In hoeverre aanpassingen in de omgeving ook daadwerkelijk tot een verandering in leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen leiden, is met minder zekerheid  te zeggen. De aanwijzingen voor causale relaties zijn het sterkst voor beweeggedrag (met name actief transport, zoals wandelen en fietsen), alcoholconsumptie en roken.”​​​​​​​

Advies voor de komende periode

Het onderzoek naar de effecten van de leefomgeving is ook opgepakt door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), een adviescollege van de regering. Zij betrekken de leefomgeving niet alleen bij leefstijlverbetering maar ook bij zelfredzaamheid en eenzaamheidsreductie bij ouderen. De RVS geeft het volgende advies mee: De Raad geeft de betrokken partijen graag een aantal agendapunten voor de toekomst mee. Om in het ontwikkelen en uitvoeren van beleid rekening mee te houden. Het zijn agendapunten omdat de concrete invulling ervan maatwerk is; toegesneden op de lokale situatie. 
 • Stel de publieke ruimte ook in dienst van de redzaamheid van ouderen. 
 • Maak van de publieke ruimte een aangename ontmoetingsplaats. 
 • Erken het potentieel van tussenruimten.

Om met deze agendapunten aan de slag te gaan zijn de volgende twee randvoorwaarden van belang: 

 • Bied ruimte voor initiatieven en experimenten en leer ervan. 
 • Maak meer partijen deelgenoot van de publieke ruimte.

Stichting Gezonde Gebiedsontwikkeling

In dit plan willen we:
 • Kennis ontwikkelen over het ontwerpen van gezonde wijken
 • Ervaringen uitwisselen in de triple helix door bijvoorbeeld een aantal concrete dilemma’s te bespreken op basis van de uitkomsten van kennis ateliers.
 • Kennis delen door het bouwen aan een online portal waar stakeholders kennis kunnen ophalen over gezonde gebiedsontwikkeling.
 • Stedelijke waarde creëren op het gebied van de hard- en software met behulp van innovatie
 • Het denk- en ontwikkelproces versnellen waardoor we kosten besparen en maatschappelijke opbrengst genereren.
 • De noodzaak van de gezonde gebiedsontwikkeling onder de aandacht brengen bij alle stakeholders.

Wil jij meedoen? kom dan op 28 februari naar ons evenement en meld je aan!

In de krant met co-creatie

Haarlem Zuidwest is de komende jaren het toneel van veranderingen. Volgens de plannen van de gemeente komen er veel nieuwe woningen en dus nieuwe bewoners in dit deel van de stad.

“Bewoners hebben zelf vaak fantastische oplossingen”

Hoe pak je dit nu als beste aan? Hoe zorg je ervoor dat ook de bewoners betrokken zijn bij het maken van de plannen? Tijdens een interview samen met Francine Houben van Mecanoo en Floor Ziegler van Ziegler & Co heeft Sanne Botterweg van Urban Sync een tipje van de sluier opgelicht in een artikel van het Haarlems Dagblad.

Ideeën van Haarlemmers bij de tentoonstelling in het ABC Architectuurcentrum Haarlem Zuid West wonen en werken langs de lijn

Werken aan de Stad van de Toekomst

Nederland maakt de komende decennia een enorme transitie door. Deze opgave voltrekt zich voornamelijk in de stedelijke omgeving. De urbanisatie gaat in een zeer rap tempo en is onomkeerbaar. De uitdagingen waar we voor staan is om deze verstedelijking in goede banen te leiden door onder andere vergroening, klimaatadaptatie en energietransitie. Met als uiteindelijk doel dat mensen ook in steden gezond kunnen wonen en zich daar gelukkig voelen. De rijksoverheid heeft gemeenten hierin een regierol toebedeeld.  Deze rol kan alleen gepakt worden met het juiste ontwerpgereedschap.

3d stad

Vernieuwing en aanpassing van het ontwerpgereedschap is noodzakelijk voor een drietal redenen:

 1. Om de stedelijke transitieopgave te realiseren zijn meer kwalitatieve woningen en buurten nodig;
 2. Het proces van stedelijke ontwikkeling wordt steeds complexer. Om de planning te versnellen is meer systeem standaardisatie nodig in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw.
 3. De tijd dat alleen gemeenten een natuurlijke regierol hadden is voorbij. Door de omgevingswet, de afname van het grondbezit is de markt steeds meer aan zet. Daarnaast zijn er ook steeds meer burgers en maatschappelijke organisaties die zich als stadsmakers organiseren.

Overal om ons heen, zoals in de auto-industrie, de medische wereld en de reclame- en marketingbranche wordt in het ontwikkel en ontwerpproces gebruik gemaakt van data om te zorgen voor het goede analyses en minimaliseren van fouten, waardoor beter onderbouwde  ontwerpen worden gemaakt en producten beter worden afgestemd op het gebruik van het product door de klant. In de stedelijke ontwikkeling is deze ontwikkeling nog nauwelijks gaande. Sterker nog, in de wereld van de ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt nog veel intuïtief gepland en ontworpen en wordt behoorlijk conservatief omgegaan met de mogelijkheden van data(analyse).

Onderzoek stad van de toekomst

Om bovenstaande doelstellingen te bewerkstelligen schreven wij ons als consortium Triangle in voor het project “stad van de toekomst” van BNA, TU-Delft en Ministerie van BZK. Ons doel was niet om een stedenbouwkundigontwerp te maken van de stad van de toekomst, maar om een procesontwerp te maken van het stedelijke ontwikkelingsproces van de toekomst. Kortom, een systeemtransitie over hoe de ruimtelijke ordening tot betere resultaten zou kunnen leiden.

Triangel heeft zich gericht op 3 onderdelen van het RO-ontwikkelproces:

3bollen

 1. Beleid: hoe zorg je onder de noemer ‘de stad is van iedereen’ voor een democratisch en transparant besluitvormingsproces waar de (sociaal maatschappelijke en economische) doelstellingen voor een stad of een gebied worden geformuleerd met een gelijkwaardig speelveld voor alle relevante actoren (gebruikers, investeerders, omwonenden, overheid, werkenden)
 2. Ontwerp: hoe zorg je voor een kwalitatief en efficiënt ontwerpproces waarbij de verschillende ontwerpoplossingen worden beoordeeld aan de hand van de gestelde doelstellingen.
 3. Data: hoe bouw je een ICT-systeem waarbij je enerzijds alle actoren kunt voorzien van juiste en betere data(analyse) teneinde in het besluitvormingsproces een gelijk ‘level playing field’ te organiseren waardoor in de planvormingsfase de ontwerpoplossingen transparant en snel kunnen worden afgewogen tegen de doelstellingen? En anderzijds de plan uitwerkingsfase te toetsen in het systeem zodat de uiteindelijk gerealiseerde plannen nog steeds voldoen aan de uitganspunten van het ingediende plan.

 

De 3 onderdelen (bollen) van het RO-besluitvormingsproces doorlopen een iteratief proces. Je

blijft net zolang tussen de bollen ‘draaien’ tot dat op elke bol het gewenste resultaat is bereikt.,

Resultaten besluitvormingstraject

Ons onderzoek traject hebben we zo praktisch mogelijk ingekleed. Voor het besluitvormingsmodel (bol 1) hebben we een bordspel (Fellenopoly) ontwikkeld waarin deelnemers/actoren met elkaar onderhandelden over de doelstellingen. De eerst ronde in werden de grootste transitie opgaven en doelstellingen bepaald. In ronde twee per doelstelling de richting waarop deze doelstelling het best kon worden bereikt. Collectief of individueel en geleidelijk of abrupt.

In het voorbeeld met duurzame mobiliteit heb je dan de keuze uit vier kwadranten:

–     Collectief geleidelijk: Sneller regulier OV;

–     Collectief abrupt: bijvoorbeeld een Hyperloop systeem of TGV-systeem;

–     Individueel geleidelijk: stimuleren van elektrisch vervoer;

–     Individueel abrupt: brede inzet van een autodeel systeem waarbij auto’s geen bezit maar een dienst worden.

Het uiteindelijke resultaat van het spel is een gedragen set van doelstellingen voor een gebied. Deze doelstellingen zijn input voor het ontwerp (bol 2).

fellenopoly

Resultaten Datasysteem

Voor het datasysteem (bol 3) hebben wij de samenwerking gezocht met Tygron, een jong ICT-bedrijf uit Den Haag. Zij hebben een soort SimCity model gebouwd waarmee je de huidige situatie van een stad of een gebied kan toetsen op een aantal aspecten zoals, wateroverlast bij hevige regenval, hittestress, geluid enz.

We hebben hun 3D stedelijke ontwikkelmodel gebruikt om niet alleen de huidige situatie te toetsen maar ook nieuwe plannen te importeren en zo te kunnen beoordelen aan de hand van de in het bordspel gedefinieerde doelstellingen.  Op deze manier konden we de verschillende ontwerpen toetsen aan hun bijdrage aan de in het bordspel geformuleerde doelstellingen.

RCD

Vervolgtraject

Na afronding van de BNA-studie bleek er vanuit de overheid (NOVI, gemeenten) en  marktpartijen (ontwikkelaars en bouwers) veel interesse te zijn voor onze visie. Daarom zijn we nu bezig met het uitwerken van de verschillende deeltrajecten (Transparante besluitvorming en Data feedback op ontwerpvarianten).

Wil je hier meer over weten neem dan contact met ons op dan geven we je graag een demonstratie.

 

 

 

Urban Sync heeft zich samen met verschillende stedenbouwkundigen en architecten in Team Triangel (Tangram Architectuur en Stedelijk landschap, MUST, Urban Sync, Arcadis, Fakton, Becx & van Loon) gebogen over een toekomstvisie voor de omgeving Fellenoord-station in Eindhoven.

Ons team heeft zich vooral gericht op de manier waarop de visie voor het gebied ontwikkeld moet worden. Om zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken heeft het team een spel ontwikkeld, Fellenopoly (samentrekking van Fellenoord en Monopoly). ,,Daarin breken we een gebiedsontwikkeling op in kleine stukjes die je bespreekt met partijen, zoals bewoners en bedrijven. Daar komt een akkoord uit. Dat is heel belangrijk voor het draagvlak”, aldus Mispelblom Beyer.

Het Eindhovens Dagblad heeft een uitgebreid artikel geschreven over de plannen die wij gemaakt hebben voor Fellenoord in het kader van Stad van de Toekomst. Veel leesplezier!

Klik hier om het artikel te lezen.

 

694

Eindelijk mag het nieuws naar buiten! De NS heeft ons plan Blue District geselecteerd als winnaar voor de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek in Utrecht. Samen met de bewoners, buurt, ondernemers, ontwikkelaars, NS en gemeente gaan we een wijk maken waar gezond leven en genieten centraal staat naar analogie van de welbekende blue zone.

Een blue zone is een van vijf gebieden in de wereld – Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Sardinië en Ikaria – waar veel inwoners uitzonderlijk lang en in goede gezondheid leven. Deze kwamen in de internationale aandacht door een artikel in de National Geographic, The Secrets of a Long Life door Dan Buettner uit 2005. Er is onderzocht welke gewoonten van de inwoners positieve gezondheidseffecten hebben en er zijn negen gemeenschappelijke kenmerken gevonden. Voor Blue District is hiervan een stedelijke vertaling gemaakt naar vier overkoepelende thema’s: beweging, gezonde voeding, community en zingeving & ontspanning.

Urban Sync focust als conceptontwikkelaar op de maatschappelijke waarde van nieuwe gebieden en gebouwen. Wij hebben de vertaalslag gemaakt van de blue zone kenmerken naar de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek en hebben Utrechtse stakeholders verbonden aan het project.

Het was een echt teameffort van het consortium en wij zijn supertrots op het resultaat. We kunnen niet wachten tot we in de wijk aan de slag mogen de urban blue zone in Blue District te realiseren.

Met dank aan: MRP Development , Ballast Nedam Development.  het Dutch Residential fund van CBRE Global Investors en Portaal voor de afname van de woningen, Mecanoo, Meyer Bergman Erfgoed Programmering en Hylkema, We Drive Solar, Over Morgen, Antea, RROG, Rebel en C Concept Design.

Zie hier het persbericht van de NS

 

In Op Dreef komen 629 studentenwoningen van verschillende afmetingen, waaronder ook een deel geschikt voor studenten in een rolstoel. De studenten beschikken over alle faciliteiten in hun kamer én kunnen gebruik maken van de vele terrassen buiten en gezamenlijke ruimten om te relaxen, studeren, film te kijken en te sporten.

Wat wij vooral belangrijk vonden bij de manier waarop het gebouw functioneert is dat het een verbinding aangaat met de bewoners in de wijk Overvecht. In onze visie is het een gebouw waar de wijk zich welkom voelt en activiteiten onderneemt maar ook van waaruit de studenten de wijk in gaan om ervaring op te doen en ervaring te delen. De plint van het gebouw gaat daarin voorzien met grote transparante ruimten waar iedereen terecht kan voor goede koffie, lunch en bijvoorbeeld een lekkere pizza. Er zijn werkplekken, vergaderruimten en zaaltjes waar iedereen terecht kan. Tegelijkertijd worden er activiteiten georganiseerd voor en door de buurt en een programma opgezet waarmee studenten de wijk in gaan. Een bijzondere toevoeging is het Healthy Urban Living Lab van waaruit Healthy Urban Living in de praktijk wordt gebracht door onderzoek, onderwijs en programma voor een gezond Utrecht Overvecht.

Deze gezonde ambities  zijn ook terug te vinden in de manier waarop het gebouw presteert in energie gebruik en duurzaamheid. Het gebouw levert meer energie op dan het gebruikt en daarnaast heeft het een GPR score van maar liefst 8,6.

Urban Sync heeft met ontzettend veel plezier deze tender begeleid en het concept van Op Dreef bedacht.

Zie hier een link naar het persbericht:  Persbericht Op Dreef